+421 905 875 314

Náhradné výživné


Ak si rodič neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú súdom, je možné požiadať o náhradné výživné od štátu. Aké sú podmienky? Tie Vám priblížime nižšie v článku.

 

Kto má nárok na náhradné výživné?

Nárok na náhradné výživné má nezaopatrené dieťa (teda dieťa, ktoré si plní povinnú školskú dochádzku, najdlhšie do 25 rokov, ak sa zároveň sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže pripravovať na povolanie ani ho vykonávať z dôvodu choroby alebo úrazu).


Kto je žiadateľom?

Žiadateľom o náhradné výživné je v prípade maloletého dieťaťa jeho rodič, alebo osoba, ktorej bolo zverené dieťa do starostlivosti. V prípade, ak je nezaopatrené dieťa plnoleté, podáva si žiadosť samé.

 

Aké sú podmienky priznania náhradného výživného?

Náhradné výživné je priznané nezaopatrenému dieťaťu len v prípade, sú splnené nižšie uvedené podmienky:

- existuje súdom stanovená vyživovacia povinnosť,

-  povinná osoba si neplní vyživovaciu povinnosť, ktorá bola stanovená právoplatným rozhodnutím súdu, najmenej dva po sebe nasledujúce mesiace,

- bol podaný návrh na začatie exekúcie a exekúcia trvá najmenej dva mesiace,

- nezaopatrené dieťa má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

- nezaopatrené dieťa si riadne plní povinnú školskú dochádzku, ak ide o dieťa, ktoré je povinné plniť si povinnú školskú dochádzku,

- priemerný mesačný príjem žiadateľa nepresiahol za posledných 6 kalendárnych mesiacov pred podaním žiadosti výšku 3,3 násobku životného minima (k 01.01.2020 ide o sumu 1010,33 €).


V akej sume sa náhradné výživné poskytuje?

Náhradné výživné sa poskytuje vo výške určenej súdnym rozhodnutím, najviac však do výšky 3,7 násobku životného minima pre nezaopatrené dieťa. Aktuálne (od 01.01.2020) ide o maximálnu sumu vo výške 355,05 €.


Kde môžem požiadať o náhradné výživné?

Žiadosť o náhradné výživné sa podáva na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušného podľa miesta trvalého pobytu dieťaťa.


Existuje nejaké tlačivo na podanie žiadosti o náhradné výživné?

Žiadosť o náhradné výživné sa podáva na tlačive zverejnenom na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Tiež si ju môžete stiahnuť tu.


Čo je potrebné priložiť k žiadosti?

-       rozhodnutie súdu opatrené doložkou právoplatnosti,

-       potvrdenie súdneho exekútora, že exekučné konanie trvá najmenej dva mesiace,

-        potvrdenie o návšteve školy (ak ide o dieťa, ktoré je žiakom/študentom)

-       potvrdenie o príjme žiadateľa za posledných šesť mesiacov (môžete si ho stiahnuť tu).


Problematika náhradného výživného je upravená v zákone č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom, ktorý si v aktuálnom znení môžete prečítať tu.


Tento článok má informatívny charakter, nepokrýva všetky situácie, ktoré môžu v reálnom živote nastať, preto v konkrétnych prípadoch odporúčam osobnú konzultáciu.


V prípade záujmu o niektorú z vyššie uvedených právnych služieb nás môžete kontaktovať aj tu.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 875 314 alebo e-mailom na office@anovcinova.sk