+421 905 875 314

Podmienky rozvodu manželstva

rozvodjpg


Predpoklady rozvodu manželstva


Manželstvo je možné rozviesť, ak je spolužitie manželov trvalo a vážne narušené a nie je možné očakávať jeho obnovenie. Toto sú predpoklady rozvodu manželstva, ktoré musí preukázať ten manžel, ktorý návrh na rozvod podal. Ako najčastejšie príčiny rozvratu manželstva navrhovatelia uvádzajú rozdielnosť pováh, nevera zo strany jedného z parnerov. Dôvodom rozvodu býva aj alkoholizmus a domáce násilie.

Preto, aby súd manželstvo rozviedol, nestačí akékoľvek narušenie vzťahov, vyžaduje sa určitý, kvalifikovaný stupeň narušenia. Súd pri posudzovaní berie do úvahy množstvo faktorov, napríklad dĺžku spolužitia, dĺžku žitia v oddelených domácnostiach, ako manželia hospodária, ako sa starajú o deti, či sa manželia intímne stýkajú, mieru vzájomnej odkázanosti…


„Pri posudzovaní nevery ako príčiny vážneho rozvratu manželstva vychádzajú súdy správne z toho, že povinnosť vernosti (a platí to aj o všetkých ostatných povinnostiach vyplývajúcich z manželstva) majú manželia zásadne až do právoplatného rozhodnutia o rozvode manželstva.“

R IV/1966
Nesúhlas druhej strany s rozvodom

V praxi sa niekedy stretávame s tým, žedruhý manžel / manželka nesúhlasí s rozvodom. Dôvody nesúhlasu môžu byť rôzne. Napríklad druhá strana nepovažuje problémy v manželstve za tak závažné, aby museli pristúpiť k rozvodu. Argumentom býva aj to, že rozvod nie je v záujme spoločného maloletého dieťaťa. V prípade manželov vyššieho veku býva argumentom aj odkázanosť na starostlivosť s ohľadom na zhoršujúci sa zdravotný stav jedného z partnerov.

Súd posudzuje všetky argumenty a vyhodnocuje ich. Ak navrhovateľ preukáže, že manželstvo je trvalo a vážne narušené, vzťahy medzi manželmi sú hlboko rozvrátené až do tej miery, že manželstvo už neplní žiadnu zo svojich funkcií, tak súd návrhu na rozvod manželstva napriek nesúhlasu druhej strany vyhovie. Len v minime prípadov návrh ako nedôvodný zamietne, v roku 2019 to bolo len 0,1% prípadov.


Späťvzatie návrhu na rozvod


V niektorých prípadoch však dôjde k náprave manželského spolužitia, spravidla po absolvovaní špecializovaného partnerského poradenstva. Vtedy navrhovateľ berie návrh na rozvod späť a súd konanie zastaví. Z našich skúseností vieme, že toto je skôr výnimka ako pravidlo, potvrdzujú to aj celoslovenské štatistiky, ktoré uvádzajú, že takto končia necelé 4% prípadov.

Ak je šanca na obnovenie manželského spolužitia, radíme klientom využiť partnerskú poradňu a pokúsiť sa záchranu vzťahu.  V jedinom prípade takúto radu od nás klient nikdy nedostane, a to ak je prítomné v partnerstve násilie. Vtedy je na mieste podať návrh na rozvod čím skôr, pričom pre klienta vykonávame aj ďalšie kroky, aby sme zabezpečili jeho bezpečnosť a aj bezpečnosť detí (využívame inštitút vykázania, neodkladné opatrenia, podanie trestného oznámenia, ak ešte nebolo podané).Rozvod, na ktorom sú manželia dohodnutí


Rýchlejšie vytýčenie prvého pojednávania


V prípade, ak sú manželia dohodnutí na rozvode, súd spravidla vytýči prvé pojednávanie skôr. Na väčšine súdov je to v priebehu 6 až 8 týždňov od podania návrhu na súd a zaplatenia súdneho poplatku (66,-€ / 33,-€ v prípade podania cez ÚPVS).


Rozhodnutie súdu na prvom pojednávaní


V prípade rozvodu manželov, ktorí majú plnoleté deti alebo ak nemali deti, súd spravidla rozhodne na prvom pojednávaní.

Ak majú manželia maloleté deti a dohodli sa na úprave zverenia do starostlivosti, na úprave stretávania sa s druhým rodičom a na výške výživného, súd preskúma dohodu rodičov. V prípade, že dohoda rodičov upravujúca starostlivosť o deti je v ich najlepšom záujme, tak ju schváli hneď na prvom pojednávaní.


Úprava starostlivosti o deti podľa predstáv rodičov


Pri rozvode manželov, ktorí majú maloleté deti, býva problematickým úprava zverenia dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov alebo nezhoda na striedavej osobnej starostlivosti. Ak sa rodičia sami alebo za pomoci odborníkov – meditátorov, psychológov, advokátov dohodnú na úprave výkonu starostlivosti o deti, býva to dohoda, ktorá v čo najširšej miere zodpovedá predstavám rodičov a zároveň je aj v najlepšom záujme detí. Konštatujeme to preto, lebo rodičia najlepšie poznajú svoje deti a sami najlepšie vedia, čo deťom vyhovuje, aká dĺžka a aké intervaly stretávania sa.


Ľahšia realizácia rozhodnutia súdu


Ak sa rodičia dohodnú o otázkach zverenia dieťaťa do starostlivosti, o úprave styku ako aj o výške výživného, tak takáto dohoda je rodičmi akceptovaná a následne aj bez problémov oboma stranami plnená.


Rozvod, na ktorom nie sú manželia dohodnutí


Vytýčenie prvého pojednávania najskôr za dva mesiace


Ak nie sú manželia dohodnutí na rozvode, súd najprv návrh na rozvod manželstva doručí druhému manželovi a dá mu lehotu na vyjadrenie. To si vyžiada najmenej aj niekoľko týždňov, nakoľko súd musí počítať s lehotou na doručenie. Súd dáva lehotu na vyjadrenie sa najmenej 10 dní. Po obdržaní vyjadrenia toto zašle druhému manželovi spolu s termínom pojednávania.


Rozhodnutie súdu na ďalšom pojednávaní


V prípade rozvodu manželov, ktorí majú maloleté deti a nie sú dohodnutí na zverení detí do starostlivosti jedného z nich alebo do spoločnej striedavej osobnej starostlivosti, ani na výživnom, súd nerozhodne na prvom pojednávaní.

V praxi je tendencia odkázať rodičov na psychologické poradenstvo, alebo na mediáciu, aby si tieto otázky vyriešili. To znamená, že súd odročí pojednávanie. Po absolvovaní odborného poradenstva súd vytýči ďalšie pojednávanie. Ak sa rodičia dohodli, schváli rodičovskú dohodu.

V prípade, ak sa rodičia nevedia dohodnúť, vykoná rozsiahle dokazovanie, v niektorých prípadoch nariadi aj znalecké dokazovanie. Dokazovanie predĺži konanie o niekoľko mesiacov.  


Úprava starostlivosti o deti podľa rozhodnutia súdu, vždy v najlepšom záujme detí


Ak sa rodičia nezhodnú v otázke úpravy starostlivosti o deti, súd sa pokúsi o zmier. Ak zmier nie je úspešný, rozhodne súd sám. Určujúcim kritériom je najlepší záujem dieťaťa. V praxi sme svedkami toho, že najmenej jednému z rodičov takto nastavená úprava styku nevyhovuje.


Problematická realizácia rozhodnutia súdu


Ak sa rodičia nedohodnú o otázkach zverenia dieťaťa do starostlivosti, o úprave styku ako aj o výške výživného a rozhodne súd, takéto súdne rozhodnutie často nie je rodičmi v plnej miere akceptované. Dochádza k tomu, že rodič neodovzdá dieťa druhému včas, mešká s platbou výživného, posiela nižšie sumy. Všetky tieto situácie sa dajú riešiť, ale stoja rodičov čas ako aj finančné prostriedky a ak sa rodičia pre to hádajú, neprospievajú ani deťom.V prípade záujmu o niektorú z vyššie uvedených právnych služieb nás môžete kontaktovať aj tu.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 875 314 alebo e-mailom na office@anovcinova.sk

Informácie týkajúce sa rozvodu manželstva, rozchodu páru s maloletými deťmi môžete nájsť aj na webstránke http://rozvodavyzivne.sk