+421 905 875 314

Rozvod manželstva - podanie návrhu na rozvod a súdne konanie

Situácia, keď dochádza k rozpadu manželstva je veľmi náročným životným obdobím. Ak k tomuto zložitému rozhodnutiu dospejete, je najlepšie získať čo najviac informácií o tom, čo Vás čaká a na čo sa máte pripraviť. Preto Vám prinášame informácie ohľadom postupu pri rozvode prehľadne krok za krokom.

 

Návrh na rozvod je potrebné podať na miestne príslušný súd.

Miestne príslušným súdom je ten súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.

 

Návrh na rozvod možno podať poštou alebo osobne do podateľne súdu v dvoch vyhotoveniach.

V prípade, ak podávate návrh poštou, odporúčame podať ho doporučene. V prípade, ak podávate návrh osobne do podateľne súdu, odporúčame nechať si potvrdiť jeho podanie na jednom vyhotovení, ktoré si ponecháte. Podateľňa súdu Vám vydá aj potvrdenie o podaní s uvedením presného času a aj pridelenia spisovej značky.

V prípade, ak sa obrátite na našu advokátsku kanceláriu, na základe splnomocnenia na konanie podáme návrh za Vás elektronicky, obratom Vám oznámime pridelenú spisovú značku súdu.

 

Návrh na rozvod musí obsahovať základné náležitosti.

V návrhu na rozvod musíte uviesť svoje osobné údaje ako aj osobné údaje manžela/manželky, údaje ohľadom uzavretia manželstva a dôvod rozvratu vzťahov, nakoľko súd pri rozhodovaní o rozvode musí mať preukázané, že vzťahy medzi manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.

V prípade, ak máte spoločné deti, musíte uviesť aj ich osobné údaje, tiež ako si predstavujete starostlivosť o ne vrátane úpravy styku a výšky výživného. Uvedené je potrebné aj odôvodniť.

Samozrejme na žiadnom podaní adresovanom súdu nesmie chýbať Váš podpis a uvedenie dátumu a miesta.

V prípade, ak sa obrátite na našu advokátsku kanceláriu, návrh na rozvod Vám po podrobnej konzultácii spíšeme a zastúpime Vás v konaní pred súdom.

 

K návrhu na rozvod je potrebné pripojiť listinné dôkazy.

K návrhu na rozvod pripojte kópie dokumentov, originály predložíte na súdnom pojednávaní.

K návrhu je potrebné priložiť sobášny list. Ak máte s manželom deti, budete prikladať viac príloh, a to  aj rodné listy detí, potvrdenie o príjme, zoznam približných mesačných výdavkov (pre určenie výšky výživného), pri školopovinných deťoch potvrdenie o návšteve školy.

 

Súdny poplatok za návrh na rozvod manželstva je 66,-€

Súdny poplatok za návrh na rozvod manželstva platí navrhovateľ. V prípade, ak je podaný návrh elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, znižuje sa o 50%. Súdny poplatok je možné zaplatiť buď prostredníctvom priloženého kolku, v prípade, ak sa podáva návrh elektronicky, súd zašle platobný príkaz s údajmi na jeho úhradu.

V prípade, ak sa nachádzate v nepriaznivej ekonomickej situácii, existuje možnosť oslobodenia od súdnych poplatkov. O oslobodení od súdnych poplatkov rozhodne vždy súd na základe návrhu, pričom nepriaznivá ekonomická situácia musí byť preukázaná.

V prípade, ak sa obrátite na našu advokátsku kanceláriu, na základe splnomocnenia na konanie podáme návrh za Vás elektronicky, a teda súdny poplatok je len 33,-€. V prípade Vašej nepriaznivej ekonomickej situácie podáme návrh na oslobodenie od súdnych poplatkov.

 

Priebeh konania na súde

Po doručení návrhu na súd a zaplatení súdneho poplatku sa návrh doručí druhému manželovi. V prípade, ak manžel s návrhom na rozvod súhlasí, je možné podať spolu s návrhom aj súhlas manžela, konanie sa tým značne urýchli. Následne súd predvolá oboch manželov na pojednávanie, kde ich vypočuje k okolnostiam rozvratu manželstva. V prípade, ak máte s manželom spoločné maloleté deti, bude sa výsluch týkať aj ich, nakoľko súd musí rozhodnúť o tom, komu budú deti zverené do starostlivosti, kto ich bude zastupovať a spravovať ich majetok, tiež bude rozhodovať o výške výživného a úprave styku detí s tým rodičom, ktorému deti nebudú zverené do starostlivosti. Po výsluchu súd rozhodne, či je potrebné zabezpečiť ešte ďalšie dôkazy ako napríklad znalecké posudky. V prípade, ak nie je potrebné vykonať už ďalšie dokazovanie, súd vyhlási rozsudok.

Proti rozsudku je možné sa odvolať. Až keď uplynie lehota na odvolanie, stáva sa rozsudok právoplatným a teda manželstvo je rozvedené. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov je možné riešiť až po rozvode manželstva.

V prípade, ak sa obrátite na našu advokátsku kanceláriu, budeme Vás sprevádzať celým procesnom, budeme Vás zastupovať na pojednávaní, vysvetlíme Vám podrobne celý proces, vrátane možností urýchlenia konania. Po ukončení súdneho konania zabezpečíme pre Vás vyznačenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia a následne Vás zastúpime v konaní o vyporiadanie BSM, či už mimosúdnom alebo súdnom


_________________________________________________________________________________________________

Tento príspevok má za cieľ poskytnúť čitateľovi základné informácie o konaní o rozvod manželstva.

Každý prípad je individuálny, v niektorých prípadoch ide o rozvod manželstva s cudzím štátnym príslušníkom, v niektorých prípadoch ide o rozvod bezdetného manželstva alebo manželstva, kde sú deti plnoleté, inde ide o rozvod manželstva s maloletými deťmi, v niektorých prípadoch je ekonomická situácia manželov výrazne rozdielna, v niektorých prípadoch sú závažné zdravotné problémy a strane jedného z manželov alebo detí, v niektorých prípadoch dochádza aj k domácemu násiliu.

Pri rozvode manželstva teda musíme často riešiť aj spojené otázky ako je otázka výživného na maloleté deti ale aj otázka výživného medzi manželmi, následne aj výživné na rozvedeného manžela/manželku. Mnohokrát je dôležité vhodne nastaviť aj stretávanie sa detí s rodičom, ktorému nebudú po rozvode zverené.

V niektorých prípadoch sú manželia na rozvode dohodnutí, avšak nevedia sa dohodnúť na úprave styku s deti alebo na výške výživného. V tomto prípade je možné obrátiť sa na nás ako na mediačnú kanceláriu, ktorá zabezpečí mediáciu rodičov, ktorej výsledok môže byť rodičovská dohoda o sporných otázkach týkajúcich sa detí. Táto dohoda je potom predložená súdu na schválenie, čo výrazne skráti konania a teda šetrí čas rodičov a napokon aj peniaze.

Keďže ako sme načrtli vyššie, každý prípad je špecifický, preto ku každému prípadu pristupujeme individuálne s náležitou starostlivosťou tak, aby klient mal zabezpečené všetky jeho práva počas celého konania o rozvod a aby výsledné rozhodnutie súdu odrážalo realitu.

 

Tento článok má informatívny charakter, nepokrýva všetky situácie, ktoré môžu v reálnom živote nastať, preto v konkrétnych prípadoch odporúčam osobnú konzultáciu.


V prípade záujmu o niektorú z vyššie uvedených právnych služieb nás môžete kontaktovať aj tu.

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 875 314 alebo e-mailom na office@anovcinova.sk

Informácie týkajúce sa rozvodu manželstva, rozchodu páru s maloletými deťmi môžete nájsť aj na webstránke http://rozvodavyzivne.sk