+421 905 875 314

Výživné na maloleté dieťa

Vyživovacia povinnosť rodičov k maloletému dieťaťu – základné informácie

 

Všetky druhy vyživovacích povinností v rámci rodinných vzťahov upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Ide o vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom, vyživovaciu povinnosť detí k rodičom, vyživovaciu povinnosť medzi ostatnými príbuznými, vyživovaciu povinnosť medzi manželmi ako aj o príspevok na výživu rozvedeného manžela a príspevok na výživu a úhradu nákladov nevydatej matke. Úprava vyživovacích povinností je pomerne rozsiahla, preto sa v dnešnom blogu zameriame na jeden druh vyživovacej povinnosti, a to vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, špeciálne k maloletým deťom.

 

Platí, že rodičia sú povinní plniť si svoju vyživovaciu povinnosť k deťom do času, kým nie sú schopné sa samé živiť, a to podľa svojich možností, schopností a majetkových pomerov. Dôležité ustanovenie je, že dieťa má právo podieľať sa na životnej úrovni rodičov. To znamená, že aj výška výživného má zodpovedať životnej úrovni povinného rodiča.

Zákon explicitne stanovuje aj minimálnu výšku vyživovacej povinnosti, a to 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa, čo je aktuálne suma 28,79 €. Táto suma je naozaj minimum a sú povinní ju plniť aj rodičia bez príjmu, resp. s extrémne nízkym príjmom.

 

V konaní o rozvod manželstva rozhoduje súd vždy aj o otázke výšky výživného na maloleté dieťa. Na plnenie vyživovacej povinnosti v takomto prípade bude zaviazaný ten z rodičov, ktorému dieťa nebude zverené do osobnej starostlivosti, resp. v prípade striedavej osobnej starostlivosti ten z rodičov, ktorého osobné a majetkové pomery sú výrazne lepšie ako pomery druhého rodiča.

Rovnako súd rozhoduje o výške vyživovacej povinnosti v prípade, ak počas manželstva si jeden z rodičov vyživovaciu povinnosť voči dieťaťu neplní, tiež v prípade, ak nezosobášený rodičia maloletého dieťaťa spolu nežijú a zároveň si jeden z rodičov vyživovaciu povinnosť dobrovoľne neplní.

Súd pri určovaní výšky výživného prihliada aj na to, ktorý z rodičov sa v akej miere o dieťa osobne stará.

Podstatným zákonným ustanovením pri určovaní výšky výživného je taktiež ustanovenie § 62 ods. 5 zákona o rodine, ktorý hovorí, že „výživné má prednosť pre inými výdavkami rodičov“. To znamená, že súd pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča neberie do úvahy výdavky povinného rodiča, ktoré nie je nevyhnutné vynaložiť.

 

Návrh je potrebné podať na miestne príslušný súd

Návrh  podáva rodič na súd podľa miesta bydliska maloletého dieťaťa.

V prípade návrhu na zmenu výšky výživného na maloleté dieťa sa podáva návrh na súd, ktorý naposledy rozhodoval o výživnom. V prípade, ak došlo k zmene bydliska dieťaťa, je potrebné to v návrhu uviesť a súd prenesie príslušnosť na súd, v ktorého obvode dieťa v čase aktuálneho rozhodovania súdu býva.

 

Návrh na rozvod možno podať poštou alebo osobne do podateľne súdu v dvoch vyhotoveniach

V prípade, ak podávate návrh poštou, odporúčame podať ho doporučene. V prípade, ak podávate návrh osobne do podateľne súdu, odporúčame nechať si potvrdiť jeho podanie na jednom vyhotovení, ktoré si ponecháte. Podateľňa súdu Vám vydá aj potvrdenie o podaní s uvedením presného času a aj pridelenia spisovej značky.

V prípade, ak sa obrátite na našu advokátsku kanceláriu, na základe splnomocnenia na konanie podáme návrh za Vás elektronicky, obratom Vám oznámime pridelenú spisovú značku súdu.

 

Návrh na určenie práv a povinností k maloletému dieťaťu/zmenu výživného na maloleté dieťa  musí obsahovať základné náležitosti

V návrhu musíte uviesť svoje osobné údaje ako aj osobné údaje druhého rodiča a osobné údaje maloletého dieťaťa. Je potrebné uviesť, či ste ako rodičia dieťaťa zosobášení, či žijete v spoločnej domácnosti, kto sa o dieťa osobne stará a v akom pomere. Je potrebné tiež uviesť Váš príjem a majetkové pomery a zdokladovať ich. Ak je Vám príjem a majetkové pomery druhého rodiča známy, uveďte ich. V prípade, ak Vám nie sú známe, jednoducho súdu uveďte, že nemáte o príjmových a majetkových pomeroch druhého rodiča vedomosť, ak však viete, kde je rodič zamestnaný, resp. z akých zdrojov má príjem, uveďte to v návrhu.   Tiež je potrebné uviesť výdavky na dieťa, odporúčame priložiť aj rozpis mesačných výdavkov, ak existujú určité extra výdavky z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, špecifických potrieb dieťaťa, je potrebné to súdu taktiež explicitne uviesť.

V prípade, ak už bolo v otázke výživného na maloleté dieťa v minulosti rozhodnuté, odporúčame uviesť spisovú značku posledného rozhodnutia.

V prípade, ak sa obrátite na našu advokátsku kanceláriu, návrh na určenie práv a povinností k maloletému dieťaťu Vám po podrobnej konzultácii spíšeme a zastúpime Vás v konaní pred súdom.

 

K návrhu je potrebné pripojiť listinné dôkazy.

K návrhu na rozvod pripojte kópie dokumentov, originály predložíte na súdnom pojednávaní.

K návrhu je potrebné priložiť rodný list dieťaťa, sobášny list, potvrdenie o príjme, zoznam mesačných výdavkov na dieťa, pri školopovinných deťoch aj potvrdenie o návšteve školy.

 

Súdny poplatok za návrh na určenie práv a povinností k maloletému dieťaťu/zmenu výživného na maloleté dieťa  

Konanie o určenie práv a povinností k maloletému dieťaťu/zmenu výživného na maloleté dieťa je oslobodené od súdneho poplatku. V prípade, ak sa však koná o uvedenom v rámci konania o rozvod manželstva, upozorňujeme, že konanie o rozvod manželstva je spoplatnené súdnym poplatkom vo výške 66,-€.

 

Priebeh konania na súde

Po doručení návrhu na súd sa návrh doručí druhému rodičovi na vyjadrenie. Následne súd predvolá rodičov na pojednávanie, kde ich vypočuje a vykoná dokazovanie. Po vykonanom dokazovaní súd vyzve oboch účastníkov, aby sa vyjadrili k vykonanému dokazovaniu a následne vydá rozhodnutie vo forme rozsudku.

V prípade, ak sa obaja rodičia na výške výživného dohodnú, súd preskúma dohodu, či je v najlepšom záujme dieťaťa a či neodporuje dobrým mravom. V prípade, ak súd zistí, že uvedenému vyhovuje a ak s dohodou súhlasí aj kolízny opatrovník zastupujúci v konaní na súde maloleté dieťa, dohodu rodičov schváli. Proti rozsudku, ktorým sa schválila dohoda rodičov, nie je prípustné odvolanie. O tom súd rodičov poučí.

Proti rozsudku je možné sa odvolať. Až keď uplynie márne lehota na odvolanie, resp keď na základe podaného odvolania rozhodne odvolací súd, stáva sa rozsudok právoplatným.

V prípade, ak sa obrátite na našu advokátsku kanceláriu, budeme Vás sprevádzať celým procesnom, budeme Vás zastupovať na pojednávaní, vysvetlíme Vám podrobne celý proces, vrátane možností urýchlenia konania. Po ukončení súdneho konania zabezpečíme pre Vás vyznačenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia a v prípade, ak povinný rodič nebude dobrovoľne plniť, zastúpime Vás aj v konaní o vymoženie výživného.

 


Tento príspevok má za cieľ poskytnúť čitateľovi základné informácie o konaní o výživnom na maloleté dieťa.


Každý prípad je individuálny, v niektorých konaniach riešime výživné na maloleté deti, kde rodičia sú manželmi, ale jeden z manželov vyživovaciu povinnosť k maloletým deťom neplní, v niektorých konaniach majú rodičia detí aj iné vyživovacie povinnosti, prípadne uzavreli manželstvo s novým partnerom, v niektorých konaniach došlo k výraznej zmene pomerov na strane rodiča z dôvodu straty zárobku pre nepriaznivý zdravotný stav, v niektorých naopak  k výraznej zmene pomerov na strane maloletého dieťaťa, v niektorých prípadoch je životná úroveň rodičov takmer rovnaká a v niektorých diametrálne odlišná, v niektorých prípadoch je zložitá situácia na dokazovanie príjmu a majetkových pomerov u povinného rodiča, v niektorých prípadoch sa rodičia dohodnú na výživnom pre maloleté dieťa a žiadajú len riadnu právnu formu dohody tak, aby pred súdom obstála.

Keďže ako sme načrtli vyššie, každý prípad je špecifický, ku každému prípadu pristupujeme individuálne s náležitou starostlivosťou tak, aby mal klient zabezpečené všetky jeho práva počas celého konania a aby výsledné rozhodnutie súdu odrážalo realitu a zároveň aby bolo v najlepšom záujme dieťaťa.

 

Tento článok má informatívny charakter, nepokrýva všetky situácie, ktoré môžu v reálnom živote nastať, preto v konkrétnych prípadoch odporúčam osobnú konzultáciu.V prípade záujmu o niektorú z vyššie uvedených právnych služieb nás môžete kontaktovať aj tu.

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 875 314 alebo e-mailom na office@anovcinova.sk