+421 905 875 314

Výživné pre slobodnú matku

Príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke 


Všetky druhy vyživovacích povinností v rámci rodinných vzťahov upravuje zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine v znení neskorších predpisov. Ide o vyživovaciu povinnosť rodičov k deťom, vyživovaciu povinnosť detí k rodičom, vyživovaciu povinnosť medzi ostatnými príbuznými, vyživovaciu povinnosť medzi manželmi ako aj o príspevok na výživu rozvedeného manžela a príspevok na výživu a úhradu nákladov nevydatej matke. Úprava vyživovacích povinností je pomerne rozsiahla, preto sa v dnešnom blogu zameriame na jeden druh vyživovacej povinnosti, a to na príspevok na výživu a úhradu niektorých nákladov nevydatej matke.

 

Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov, najneskôr odo dňa pôrodu prispievať matke primerane na úhradu jej výživy a poskytnúť jej príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. (§ 74 ods. 1 zákona o rodine). Cieľom tohto ustanovenia je uľahčiť nevydatej matke existenčné podmienky, do ktorých sa dostane v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom.

 

Oprávnenou je matka dieťaťa, teda žena, ktorá dieťa porodila a ktorá za otca dieťaťa nie je vydatá.

 

Nevydatá matka má voči otcovi svojho dieťaťa nárok

-       na príspevok na výživu matky

-       na príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom 


Otec maloletého dieťaťa je povinný prispievať matke na výživu popri plnení vyživovacej povinnosti voči maloletému dieťaťu.

 

Na výške príspevku na výživu matky ako aj na výške príspevku na úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom je možné sa dohodnúť. V prípade, ak sa rodičia nedohodnú, je dôvodné podať návrh na súd.

 

Súd nebude skúmať, či nevydatá matka je alebo nie je schopná sama sa živiť, ale prihliadne na odôvodnené potreby matky, ako aj na schopnosti, možnosti a majetkové pomery otca dieťaťa.

 

Príspevok na výživu matky

 

Otec dieťaťa je povinný primerane prispievať na výživu matky svojho dieťaťa. Povinnosť otca prispievať na výživu matky je časovo obmedzená na dva roky, pričom jej začiatok možno určiť najskôr dňom, kedy nevydatej matke klesli po prvýkrát príjmy v dôsledku tehotenstva. Najneskôr však táto vyživovacia povinnosť vznikne dňom pôrodu.

 

Otec dieťaťa, za ktorého matka dieťaťa nie je vydatá, je povinný najdlhšie po dobu dvoch rokov prispievať matke primerane na úhradu jej výživy. Ide o mesačne sa opakujúcu dávku výživného.

 

Podmienkou priznania tohto príspevku je skutočnosť, že v dôsledku tehotenstva a pôrodu došlo na strane nevydatej matky k zníženiu príjmov.

 

Výška príspevku je daná primeranosťou, čo značí, že výživné by malo vyrovnávať zníženú životnú úroveň matky v čase tehotenstva a po pôrode s jej životnou úrovňou pred tehotenstvom. Na rozdiel od výživného na dieťa tak účelom nie je vyrovnanie životnej úrovne s otcom dieťaťa, ale s pôvodnou životnou úrovňou samotnej matky. Súd zisťuje konkrétne náklady a potreby matky a zákonné hľadiská pre určenie rozsahu vyživovacej povinnosti (schopnosti, možnosti, majetkové pomery povinného, potencionalitu príjmov, súlad s dobrými mravmi). (R 30/2020).

 

 

Príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom

 

Tento príspevok sa vzťahuje najmä na náklady matky na zakúpenie tehotenského oblečenia, vitamíny, na cestovné do zdravotníckeho zariadenia, na doplatky za lieky. Nárok na tento príspevok vzniká nevydatej matke vtedy, keď je vzniknú akékoľvek náklady, ktoré súvisia s tehotenstvom a pôrodom, bez ohľadu na to, či sa dieťa narodí živé. Nepatria sem náklady na zaobstaranie detskej výbavy alebo oblečenia, nakoľko ide už o nárok dieťaťa voči rodičovi v rámci vyživovacej povinnosti rodičov k deťom. Pri určení konkrétnej výšky príspevku súd prihliadne len na účelne vynaložené náklady a vezme do úvahy aj dávky, ktoré sú poskytované matke (sociálne dávky).

 

V prípade, ak sa tehotná žena s otcom dieťaťa nedohodne, je dôvodné obrátiť sa na súd.

 

Právo žiadať príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa pôrodu. To znamená, že ak svoje nároky matka neuplatní to troch rokov odo dňa pôrodu, otec v prípadnom súdnom konaní môže vzniesť námietku premlčania a súd matke tento nárok neprizná.

 

Poskytnutie sumy potrebnej na zabezpečenie výživy matky a príspevku na úhradu nákladov na návrh vopred

 

Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť otcovi dieťaťa, resp. mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné (ak otcovstvo nie je určené súhlasným vyhlásením rodičov), aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie jej výživy, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka (teda na dobu 28 týždňov, prípadne 37 týždňov, ak žena porodila dve alebo viac detí alebo ak ide o osamelú ženu).

Návrh môže podať iba tehotná žena, nie žena po pôrode, to znamená, tieto nároky sú časovo ohraničené na tehotenstvo ženy.

Súd sa bude v konaní zaoberať nárokmi tehotnej ženy, nie otázkou určenia otcovstva. Nebude zisťovať, či označený muž je alebo nie je otcom dieťaťa, ale bude len zisťovať, či je jeho otcovstvo pravdepodobné (či s matkou dieťaťa súložil v dobe rozhodujúcej pre narodenie dieťaťa).

 

 

Súdne konanie

 

Na výške príspevku na výživu ako aj na výške príspevku na úhradu nákladov je možné sa dohodnúť. Dohodu odporúčame spísať a doručiť súdu na schválenie, aby ste disponovali exekučným titulom, v prípade, ak povinný otec si nebude svoje povinnosti plniť.

V prípade, ak sa nedohodnete, je dôvodné obrátiť sa na súd s návrhom, ktorý po prešetrení pomerov a vykonaní dokazovania rozhodne.  

 

Návrh je potrebné podať na miestne príslušný súd

Návrh  podáva tehotná žena/matka na súd podľa miesta svojho bydliska.

 

Návrh možno podať elektronicky, poštou alebo osobne do podateľne súdu v dvoch vyhotoveniach

V prípade, ak podávate návrh elektronicky, je potrebné podpísať ho kvalifikovaným elektronickým podpisom a podať cez ústredný portál verejnej správy.V prípade, ak podávate návrh poštou, odporúčame podať ho doporučene. V prípade, ak podávate návrh osobne do podateľne súdu, odporúčame nechať si potvrdiť jeho podanie na jednom vyhotovení, ktoré si ponecháte. Podateľňa súdu Vám vydá aj potvrdenie o podaní s uvedením presného času a aj pridelenia spisovej značky.

V prípade, ak sa obrátite na našu advokátsku kanceláriu, na základe splnomocnenia na konanie podáme návrh za Vás elektronicky, obratom Vám oznámime pridelenú spisovú značku súdu.

 

Návrh musí obsahovať základné náležitosti

V návrhu musíte uviesť svoje osobné údaje ako aj osobné údaje otca a osobné údaje maloletého dieťaťa, ak je narodené.  Je potrebné tiež uviesť Váš príjem a majetkové pomery a zdokladovať ich. Ak je Vám príjem a majetkové pomery otca známy, uveďte ich. V prípade, ak Vám nie sú známe, jednoducho súdu uveďte, že nemáte o príjmových a majetkových pomeroch otca vedomosť, ak však viete, kde je otec zamestnaný, resp. z akých zdrojov má príjem, uveďte to v návrhu.   Tiež je potrebné uviesť výdavky, ktoré ste vynaložili v súvislosti s tehotenstvom a pôrodom, odporúčame priložiť aj rozpis mesačných výdavkov, ak existujú určité extra výdavky z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, je potrebné to súdu taktiež explicitne uviesť.


V prípade, ak sa obrátite na našu advokátsku kanceláriu, návrh Vám po podrobnej konzultácii spíšeme a zastúpime Vás v konaní pred súdom.

 

K návrhu je potrebné pripojiť listinné dôkazy.

K návrhu  pripojte kópie dokumentov, originály predložíte na súdnom pojednávaní.

K návrhu je potrebné priložiť rodný list dieťaťa, potvrdenie o príjme (resp. poslednom príjme), zoznam mesačných výdavkov.

 

Súdny poplatok za návrh

Konanie o príspevku na výživu nevydatej matky ako aj konanie o úhradu niektorých nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom je oslobodené od súdneho poplatku.

 

Priebeh konania na súde

Po doručení návrhu na súd sa návrh doručí otcovi na vyjadrenie. Následne súd predvolá účastníkov konania na pojednávanie, kde ich vypočuje a vykoná dokazovanie. Po vykonanom dokazovaní súd vyzve oboch účastníkov, aby sa vyjadrili k vykonanému dokazovaniu a následne vydá rozhodnutie vo forme rozsudku. Proti rozsudku je možné sa odvolať. Až keď uplynie márne lehota na odvolanie, resp keď na základe podaného odvolania rozhodne odvolací súd, stáva sa rozsudok právoplatným.

V prípade, ak sa obaja rodičia na výške výživného a výške príspevku dohodnú, súd preskúma dohodu, či neodporuje dobrým mravom a schváli dohodu. Proti rozsudku, ktorým sa schválila dohoda, nie je prípustné odvolanie. O tom súd rodičov poučí.

 

V prípade, ak sa obrátite na našu advokátsku kanceláriu, budeme Vás sprevádzať celým procesnom, budeme Vás zastupovať na pojednávaní, vysvetlíme Vám podrobne celý proces, vrátane možností urýchlenia konania. Po ukončení súdneho konania zabezpečíme pre Vás vyznačenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutia a v prípade, ak povinný rodič nebude dobrovoľne plniť, zastúpime Vás aj v konaní o vymoženie výživného, teda v exekučnom konaní.

 

____________________________________________________________________________________________


Tento príspevok má za cieľ poskytnúť čitateľovi základné informácie o konaní o nárokoch tehotnej ženy a slobodnej matky voči otcovi dieťaťa popri nároku na výživné na maloleté dieťa.

  

Tento článok má informatívny charakter, nepokrýva všetky situácie, ktoré môžu v reálnom živote nastať, preto v konkrétnych prípadoch odporúčam osobnú konzultáciu.


V prípade záujmu o niektorú z vyššie uvedených právnych služieb nás môžete kontaktovať aj

tu

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 875 314 alebo e-mailom na

office@anovcinova.sk