+421 905 875 314

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi


Vyživovacia povinnosť medzi manželmi je jedna z vyživovacích povinností upravených zákonom o rodine (zákon č. 36/2005 Z.z.).

Vstupom do manželstva vznikajú manželom viaceré povinnosti, a to vrátane povinnosti starať sa podľa svojich schopností, možností a majetkových pomerov o uspokojovanie pomerov rodiny založenej manželstvom. V rámci tejto povinnosti možno vyčleniť aj vzájomnú vyživovaciu povinnosť manželov, ktorá je elementárnym vyjadrením manželskej ekonomickej solidarity.

Zákon o rodine upravuje vyživovaciu povinnosť medzi manželmi v § 71 nasledovne: 
"Manželia majú vzájomnú vyživovaciu povinnosť. Ak jeden z manželov túto povinnosť neplní, súd na návrh niektorého z nich určí jej rozsah tak, aby životná úroveň oboch manželov bola v zásade rovnaká. Pri rozhodovaní o určení rozsahu vyživovacej povinnosti súd prihliadne na starostlivosť o domácnosť.

Vyživovacia povinnosť medzi manželmi predchádza vyživovaciu povinnosť detí voči rodičom."Čo to v praxi znamená priblížime zodpovedaním najdôležitejších otázok:

Od kedy a do kedy trvá vyživovacia povinnosť medzi manželmi?
Vyživovacia povinnosť medzi manželmi trvá počas celej doby trvania manželstva, vzniká okamihom uzavretia manželstva a zaniká dňom zániku manželstva (dňom smrti jedného z manželov,  dňom, kedy rozsudok o rozvode manželstva nadobudne právoplatnosť, dňom právoplatnosti vyhlásenia manželstva za neplatné). 

Kedy môžem žiadať výživné od manžela/manželky?
Slovenská právna úprava predpokladá, že manželia budú plniť vzájomnú vyživovaciu povinnosť dobrovoľne. V prípade, ak to tak nie je a manželia majú rozdielnu životnú úroveň, je manžel, ktorého životná úroveň je nižšia a teda druhý manžel mu neprispieva na výživu tak, aby ich životná úroveň bola v zásade rovnaká, oprávnený žiadať výživné.
Jednou podmienkou je teda rozdielna životná úroveň manželov, ktorá môže byť  daná tým, že jeden z manželov nie je schopný zabezpečovať svoje potreby alebo tým, že obaja manželia sú schopní zabezpečovať svoje potreby, avšak v rozdielnej miere. Druhou podmienkou je  neplnenie vyživovacej povinnosti povinným manželom dobrovoľne.

Na koho sa môžem obrátiť, ak manžel/manželka neplní vyživovaciu povinnosť doborvoľne?
V prípade, ak povinný manžel/manželka neplní vyživovaciu povinnosť dobrovoľe, je možné situáciu riešiť mimosúdne aj za pomoci mediátora, ktorý pôsobí ako nezávislý arbiter v spore,  nezastupuje ani jednu stranu,  rovnako môžete využiť služby advokáta, ktorý však bude zastupovať v rámci mimosúdnych rokovaní len Vás ako stranu konania. Z mojej praxe odporúčam nechať si schváliť  výslednú mimosúdnu dohodu súdom. 
V prípade, ak k mimosúdnej dohode nedôjde, je možné obrátiť sa na súd. V súdom konaní sa môžete zastupovať sám alebo sa môžete nechať zastúpiť advokátom. V prípade, ak sa rozhodnete pre zastúpenie advokátom, advokát Vám poskytne právne poradenstvo v rámci konzultácie, vysvetlí Vám podrobne postup súdu v konaní ako aj jednotlivé kroky, zastúpi Vás na pojednávaní. Advokát vypracuje podania na súd ako aj stanoviská pre druhú stranu.

Akú výšku výživného si môžem uplatniť?
Pod pojmom "výživné" rozumieme nielen zabezpečenie  stravy, ale aj bývania, ošatenia, zdravotnej starostlivosti, kultúrneho či športového vyžitia. Konkrétna suma sa odvíja od príjmu manželov a od výdavkov na uspokojovanie jednotlivých potrieb rodiny a jej členov. 

Na ktorom súde mám podať návrh na určenie výživného na manžela/manželku?
V prípade, ak nie je mimosúdna dohoda možná, môžete sa obrátiť na súd. Miestne príslušným je súd v obvode ktorého má manžel/manželka bydlisko.

Čo musí obsahovať návrh na súd?

V návrhu na určenie vyživovacej povinnosti musíte uviesť svoje osobné údaje ako aj osobné údaje manžela/manželky, v prípade, ak máte spoločné deti, aj ich osobné údaje. 
Ďalej je potrebné uviesť, či manželstvo trvá, či žijete v spoločnej domácnosti, Vaše osobné a majetkové pomery, dôvody, pre ktoré si výživné uplatňujete, dôkazy, ktoré navrhujete vykonať. Na záver je potrebné uviesť sumu, ktorú si uplatňujete, deň v mesiaci, ku ktorému má byť výživné poukazované a deň, od ktorého výživné požadujete. 

Samozrejme na žiadnom podaní adresovanom súdu nesmie chýbať Váš podpis a uvedenie dátumu a miesta.

Aké listiny mám k návrhu priložiť?
K návrhu je potrebné priložiť sobášny list, potvrdenie o príjme, zoznam približných mesačných výdavkov, rodné listy detí, v prípade zvýšených výdavkov z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu aj lekárske potvrdenie.

Môžem žiadať o výživné na manžela/manželku aj spätne?
O výživné na manžela/manželku je možné žiadať najskôr odo dňa podania návrhu na súd. Nakoľko ide o výživné na plnoletú osobu, nie je možné žiadať výživné spätne za obdobie, kedy ešte nebol podaný návrh na súd. Preto opäť z praxe odporúčam obrátiť sa na súd, ak mimosúdne rokovanie neprináša výsledky alebo ak je zdĺhavé. Napokon, dohodnúť sa mimosúdne je možné aj v čase už začatého súdneho konania, keď súdu v prípade dohody predložíte obsah dohody na schválenie. 

Ako to prebieha na súde?

Po doručení návrhu na súd sa návrh doručí druhému manželovi, ktorý má právo vyjadriť sa k návrhu. Následne súd predvolá oboch manželov na pojednávanie, kde ich vypočuje a vykoná dokazovanie. Po ukončení dokazovania súd vyhlási rozsudok.

___________________________________________________________________________________


Tento článok má informatívny charakter, nepokrýva všetky situácie, ktoré môžu v reálnom živote nastať, preto v konkrétnych prípadoch odporúčam osobnú konzultáciu.


V prípade záujmu o niektorú z vyššie uvedených právnych služieb nás môžete kontaktovať aj tu.

 

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 875 314 alebo e-mailom na office@anovcinova.sk