+421 905 875 314

Mediácia


Mediácia je metóda mimosúdneho riešenia sporu za účasti nezávislej a odborne spôsobilej osoby – mediátora. Mediáciu je možné iniciovať nielen pred začatím súdneho konania, ale aj počas už prebiehajúceho konania. Práve s ohľadom na dĺžku súdneho konania ako aj s ohľadom na náklady s ním spojené sa v posledných rokoch dostáva do popredia mediácia ako alternatívne riešenie sporov.

Mediáciu môžu iniciovať obe strany spoločne alebo ktorákoľvek zo strán. Samotné mediačné konanie je štrukturovaným procesom, v ktorom mediátor vytvára podmienky na vzájomnú komunikácii strán tak, aby si vyjasnili svoje postoje a aby sa im podarilo dosiahnuť zmierlivé vyriešenie sporu v rámci stratégie win-win. Výsledkom mediácie je teda dohoda strán a nie autoritatívne rozhodnutie súdu, často nevyhovujúce ani jednej zo strán.


V rámci mediačného procesu sa pre účastníkov otvára priestor pre zlepšenie vzájomnej komunikácie, tak dôležitej práve (avšak nielen) v rodinnoprávnych sporoch. Na stretnutí s mediátorom je časový priestor pre to, aby každý uviedol svoj pohľad na vec a zároveň aby počul pohľad na vec druhej strany. Častokrát sa stáva, že až na mediačnom konaní odznejú niektoré veci prvýkrát a účastníci začnú vnímať vzniknutú situáciu z iného uhlu pohľadu. Je dôležité zdôrazniť, že mediácia je oproti prísne formálnemu a časovo ohraničenému súdnemu konaniu neformálnym procesom založeným na neformálnom prístupe a dobrovoľnej účasti strán. Každý z účastníkov má právo rozhodnúť sa, či vstúpi do mediačného konania a tiež či v ňom zotrvá. Zároveň je procesom dôverným, mediátor je viazaný povinnosťou zachovávať mlčanlivosť.


V mojej praxi som zistila, že najväčšia potreba mediácie je v rodinnoprávnych sporoch, preto sa primárne venujem mediácii práve v oblasti úpravy rodičovských práv a povinností k deťom, vyživovacích povinností k deťom i medzi manželmi a ostatnými príbuznými navzájom, riešim otázky vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ďalšie, ktoré v dnešnej dobe prináša rozvod a rozchod. Výsledkom je nielen dohoda o aktuálnom usporiadaní vzájomných práv a povinností, ale aj stabilizácia vzťahov v rodine, ktorá zabezpečí, aby dohoda aj reálne fungovala a aby ju strany dohody dodržiavali nie preto, že musia, ale preto, že chcú a vyhovuje im to. V prípade, ak dohoda prestane spĺňať svoju funkciu (najčastejšie ak zmenia sa potreby detí s ohľadom na ich vek), strany sú schopné flexibilne sa dohodnúť na nových princípoch dohody za pomoci mediátora.

Mediácia jeupravená v zákone č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov (celý text zákona si môžete prečítať tu).

Najčastejšie otázky týkajúce sa mediácie a mediačného procesu


V prípade záujmu o mediáciu nás môžete kontaktovať aj tu.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 875 314 alebo e-mailom na office@anovcinova.sk