+421 905 875 314

Môžem iniciovať mediáciu, keď už prebieha súdne konanie?


Ak prebieha súdne konanie, strane sporu nič nebráni v tom, aby inicovala mediáciu. Teda iniciovať mediáciu môže tak žalobca ako aj žalovaný. A to v ktorejkoľvek fáze konania. Teda ako žalobca sa môžete obrátiť na mediátora nielen pred podaním žaloby, ale aj kedykoľvek v priebehu sporu. Rovnako, aj keď Vám bola ako žalovanému doručená žaloba, ešte pred prvým pojednávaním sa môžete pokúsiť vyriešiť spor, prípadne aj počas pojednávaní. Dohoda nie je vylúčená dokonca ani v odvolacom konaní.

Na pojednávaní sa súd vždy pokúsi o uzavretie zmieru medzi stranami, tak mu to ukladá aj zákon. Má viacero možností, pričom jednou z nich je odporúčanie stranám sporu, aby sa obrátili na mediátora. V prípade, ak sa strany vrátia z mediačného konania s dohodou, súd túto schváli, okrem prípadu, ak by bola v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Na to Vás však mediátor vždy upozorní.


V konaniach týkajúcich sa maloletých detí súd vždy uprednostňuje dohodu rodičov, k čomu ich na pojednávaní aj sám aktívne vedie. Na súd je možné podať návrh aj s priloženou mediačnou dohodou. V takýchto prípadoch spravila súd vytýči pojednávania skôr a aj vie rozhodnúť na jednom pojednávaní.


V prípade, ak strany sporu ukončia súdne konanie zmierom do začiatku prvého pojednávania, tak sa im vráti 90% zo zaplatených súdnych poplatkov. Ak strany sporu ukončia súdne konanie po začatí prvého pojednávania, vráti sa im 50% zaplatených súdnych poplatkov.

Špecifický je prípad vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kde sa platí z hodnoty predmetu konania 1%, ak sa konanie skončilo súdnym zmierom (ak sa skončilo inak, sú to 3%), najmenej však 66,-€. V prípade rozvodu je súdny poplatok 66,-€, ktorý je fixný (ide o statusové konanie, súd rozhoduje vždy), v konaniach o maloletých je súdne konanie od poplatku oslobodené.

Okrem úspory financií na súdnom poplatku je významná úspora aj za odmenu právnemu zástupcovi.