+421 905 875 314

Priebeh mediácie v našej mediačnej kancelárii


Začiatok mediácie

Jedna zo strán ma osloví a iniciuje mediačné konanie.

Oslovia ma obe strany súčasne z vlastnej iniciatívy.

Strany ma oslovia na odporúčanie súdu riešiť spor mediáciou.

. . .

V prípade, ak ma osloví len jedna zo strán, kontaktujem druhú stranu s návrhom na mediačné stretnutie.

. . .

Zistím od strán základné informácie o ich spore,

 stručne im vysvetlím, čo môžu od mediácie očakávať, 

dohodneme si termín úvodnej konzultácie.

↓ ↓ ↓

Úvodná konzultácia

Na úvodnej konzultácii vysvetlím účastníkom mediačný proces a jeho základné zásady (dôvernosť, mlčanlivosť, dobrovoľnosť), objasním im úlohu mediátora v mediačnom procese, poučím ich o ich právach a povinnostiach ako aj  možnosti skončenia mediácie.  Zodpoviem na otázky účastníkov .

. . .

Na úvodnú konzultáciu si so sebou prineste občiansky preukaz, vo veciach týkajúcich sa detí aj ich rodné listy, ak existujú dokumenty týkajúce sa sporu, tak aj tie v jednej kópii (ak bol podaný návrh na súd alebo už v minulosti súd rozhodol o o zverení, o úprave styku, o výživnom, listy vlastníctva, úverovú dokumentáciu a podobne).

. . . 
Úvodná konzultácia trvá cca 90 minút, ale odporúčam vyhradiť si 2 hodiny, aby sme neboli v časovej tiesni.

↓ ↓ ↓

Dohoda o začatí mediácie

Ak účastníci súhlasia s mediáciou, pristúpime k uzavretiu dohody o začatí mediácie a jej zápisu do Knihy mediácii. 
. . .

Zápis dohody o začatí mediácie a zápis o skončení mediácie podľa zákona o mediácii v Knihe mediácií má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

↓ ↓ ↓

Následne mi každý z účastníkov postupne porozpráva, čo je predmetom sporu a tiež akú má predstavu o jeho riešení. Mojou úlohou je definovať spor, zistiť a pomenovať záujmy účastníkov, ktoré sú zhodné a ktoré sú odlišné, pomôcť pri hľadaní riešení sporných bodov a dojednávaní konkrétnych a reálnych riešení situácie.

↓ ↓ ↓

Mediačná dohoda

Ak sa účastníci zhodli na riešení situácie, pristúpime k definovaniu bodov mediačnej dohody. 

Mediačná dohoda je písomná dohoda účastníkov, ktorou sa končí proces mediácie. 
. . .

Mediačnú dohodu uzatvárajú účastníci vo forme zmluvy, ktorá však nie je priamo vykonateľná. Jej vykonateľnosť sa zabezpečí jej spísaním pred notárom alebo schválením súdom. Vo veciach úpravy rodičovských práv a povinností k deťom ako aj v otázkach výživného je potrebné, aby bola dohoda schválená súdom, aby bola exekučným titulom.