+421 905 875 314

Ako je možné mediáciu ukončiť?


Žiadúcim výsledkom mediačného konania je fungujúca mediačná dohoda. V prípade, ak účastníci dospeli k dohode, končí sa mediácia dňom uzavretia mediačnej dohody účastníkmi.

Mediácia je dobrovolný proces a jeho podmienkou je súhlas účastníkov. V prípade, ak jeden z účastníkov s mediáciou nesúhlasí, nie je možné mediačné konanie realizovať. To platí tak na začiatku konania ako aj v priebehu celého mediačného konania. Teda ak sa aj v priebehu mediácie niektorý z účastníkov rozhodne, že už v mediácii nechce ďalej pokračovať, tak jeho stanovisko mediátor ako aj druhá strana rešpektuje a mediácia sa končí písomným oznámením účastníka mediátorovi, alebo dňom písomného oznámenia druhej strane a mediátorovi, že ďalej pokračovať v mediácii nebude.

Zákon č. 420/2004 Z. z. o mediácii obsahuje okrem vyššie uvedených, aj ďalšie spôsoby ukončenia mediácie, a to:

  • dňom písomného vyhlásenia mediátora po konzultácii s osobami zúčastnenými na mediácii, že mediácia nebude pokračovať,
  • dňom právoplatnosti rozhodnutia o dočasnom pozastavení činnosti mediátora alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o vyčiarknutí mediátora z registra mediátorov,
  • dňom, keď mediátor odmietol k dohode, ktorá je výsledkom mediácie, pripojiť svoj podpis; túto skutočnosť mediátor zaznamená s uvedením dôvodu v zápisnici,
  • dňom, keď účastník mediácie spor, ktorý je predmetom mediácie, predložil na rozhodnutie súdu alebo rozhodcovskému orgánu,
  • uplynutím 90 dní v prípade mediácie spotrebiteľského sporu a v ostatných prípadoch uplynutím šiestich mesiacov od začatia mediácie, ak si osoby zúčastnené na mediácii v ostatných prípadoch nedohodli dlhšiu dobu, po ktorej uplynutí sa mediácia skončí,
  • dňom smrti alebo vyhlásenia za mŕtveho mediátora alebo niektorého účastníka mediácie; to neplatí, ak mediáciu vykonával mediátor v mediačnom centre.