+421 905 875 314

Aké sú výhody mediácie oproti súdnemu konaniu?


Mediácia má nesporne množstvo výhod, ktoré už boli načrtnuté v úvode, v sekcii o mediácii. Za najdôležitejšie výhody považujem:

 

EFEKTÍVNE RIEŠENIE

Hlavnou výhodou mediácie je efektívne riešenie situácie tak, ako to vyhovuje účastníkom konania. Sami účastníci preberajú zodpovednosť za výsledok, teda aj za návrhy riešení a napokon aj definovanie dohody. Nie je to súd, kto autoritatívne rozhodne, „rozsekne“ spor nejakým spôsobom, ktorý často nevyhovuje celkom ani jednej strane. Na riešení sporu sa v mediačnom konaní podieľajú účastníci rovnakým dielom, ani jeden nemôže „diktovať“ svoje riešenie. Výsledkom je teda dohoda účastníkov, ktorá odráža realitu, je akceptovateľná a teda aj jednoduchšie dodržiavaná v praxi všetkými účastníkmi mediácie.

 

ZACHOVANIE VZŤAHOV

Pochopenie druhej strany je kľúčom k dobrej dohode. To je možné len ak sa budú účastníci počuť a počúvať, vnímať, čo im druhá strana hovorí. Na zabezpečenie riadneho neprerušovaného času je tu práve mediátor. To platí aj na ozrejmenie postojov a motívov každého z účastníkov mediácie. Častým dôvodom, prečo účastníci nevedia uzavrieť dohodu sami a potrebujú nezávislého a nestranného sprostredkovateľa v podobe mediátora je nepochopenie, silné emócie a stres spojený s konfliktom. Ozrejmenie postojov vedie ku konštruktívnemu riešeniu situácie, pričom ako vedľajším (a žiadúcim) efektom uzavretia dohody je nielen zachovanie vzťahov, ale aj zlepšenie komunikácie. V súdnom konaní, ktoré je prísne štrukturované, sa často strany nemajú možnosť pozrieť na spor iným spôsobom a vyhrotené emócie na pojednávaniach sú ešte vyhrotenejšie a dochádza k zhoršeniu vzťahov, komunikácia strán mimo pojednávania a oficiálnych stanovísk absentuje, prípadne je nahrádzaná komunikáciou právnych zástupcov. Po súdnom rozhodnutí strany toto síce akceptujú a (spravidla) dodržiavajú, avšak ďalej spolu nekomunikujú a vzájomné vzťahy sú na bode mrazu. Toto je jedna z podstatných výhod a prínosov mediácie v praktickom živote, ak chceme mať, ak nie priamo dobré a priateľské, tak aspoň korektné vzťahy s okolím. Tiež sa vytvorí priestor pre vzájomnú spoluprácu, čo je potrebné nielen v pracovných, obchodných, susedských, rodičovských vzťahoch, ale vlastne vo všetkých typoch vzťahov, ak prichádzame s druhou stranou do kontaktu.  

 

RÝCHLOSŤ + DOSTATOČNÝ PRIESTOR NA UVEDENIE STANOVÍSK

Nespornou výhodou mediačného konania je jeho rýchlosť. Stáva sa, že účastníci sa dohodnú už na prvom stretnutí a následne mediátor vyhotoví mediačnú dohodu v rámci niekoľkých dní. Aj v prípade, ak bude potrebné stretnúť sa opakovane, je mediačné konanie rýchlejšie (a to nie o týždne či mesiace, niekedy aj o roky!) ako súdne konanie. Súdy sú veľmi zaťažené, jednotlivé prípady vybavujú postupne, na prvé pojednávanie je možné čakať aj niekoľko mesiacov, to platí aj pre každé ďalšie. Konanie na súde prvej inštancie (okresný súd) trvá spravidla jeden až dva roky, na odvolacom súde ďalších šesť mesiacov až rok. Naopak, pri mediácii sa vieme dohodnúť na častejších stretnutiach, pričom na samotnom stretnutí má každý z účastníkov dostatočný priestor na uvedenie svojho pohľadu na situáciu ako aj jej riešenia. Na súde je určený čas pojednávania na 1 hodinu až 1,5 hodiny, ktoré je prísne formálne, okrem uvedenia stanovísk strán je potrebné vykonávať aj dôkazy a to aj čítaním listín, ktoré sú obsahom spisu, a teda na ozrejmenie stanovísk súdu ústne je užší časový priestor ako na mediácii. V konečnom dôsledku je mediačné konanie skončené rádovo v dvoch až troch mesiacoch od jeho začatia. Ak sa vyžaduje schválenie dohody súdom (vždy pri úprave práv a povinností rodičov), súd vie rozhodnúť na prvom pojednávaní a termín prvého pojednávania vytýči spravidla skôr ako vo veciach, kde nie je pripojená dohoda.  

 

DOBROVOĽNOSŤ

Jedným zo základných princípov mediácie je jej dobrovoľnosť, účastníci musia s mediačným konaním súhlasiť, inak nie je mediácia možná. To platí počas celého mediačného konania. Oproti tomu, je povinnosťou účastníkov dostaviť sa na súdne pojednávanie v čase, kedy určí súd, vyjadriť sa k podaniam druhej strany v súdom stanovených lehotách. V mediačnom konaní sa na termíne dohodnú účastníci s mediátorom tak, aby im to vyhovovalo aj vzhľadom na plnenie ich iných povinností.

 

DISKRÉTNOSŤ

Mediátor, ako aj účastníci, sú v rámci mediačného konania viazaní povinnosťou zachovávať mlčanlivosť o tom, čo odznelo na mediácii. To neplatí pre výsledok mediačného procesu – mediačnú dohodu, ktorá má byť schválená súdom (nakoľko táto sa predkladá súdu). Samotné stretnutie u mediátora je neverejné, teda je len za prítomnosti účastníkov mediácie, oproti tomu je súdne konanie spravidla verejné, verejnosť súd vylúči len v prísne špecifických, odôvodnených prípadoch.

 

ZNÍŽENIE NÁKLADOV NA SPOR

Súdne spory sú v súčasnosti veľmi nákladné nielen z hľadiska investovaného času, ale aj z hľadiska investovaných finančných prostriedkov. Za právne zastúpenie vynaloží každá strana nemalú sumu, musí zaplatiť aj súdny poplatok za iniciovanie konania, za opravné prostriedky, a v prípade neúspechu aj trovy protistrany.

V prípade, ak sa strany rozhodnú pre mediačné konanie, podieľajú na sa výdavkoch spoločne. Za mediačné konanie sa neplatí žiadny súdny poplatok. Ak už prebieha súdne konanie, alebo je potrebné podať dohodu na schválenie súdu (v rodinných veciach), súdne poplatky sa znižujú.

V prípade, ak strany sporu ukončia súdne konanie zmierom do začiatku prvého pojednávania, tak sa im vráti 90% zo zaplatených súdnych poplatkov. Ak strany sporu ukončia súdne konanie po začatí prvého pojednávania, vráti sa im 50% zaplatených súdnych poplatkov.

Špecifický je prípad vyporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov, kde sa platí z hodnoty predmetu konania 1%, ak sa konanie skončilo súdnym zmierom (ak sa skončilo inak, sú to 3%), najmenej však 66,-€. V prípade rozvodu je súdny poplatok 66,-€, ktorý je fixný (ide o statusové konanie, súd rozhoduje vždy), v konaniach o maloletých je súdne konanie od poplatku oslobodené.

Okrem úspory financií na súdnom poplatku je významná úspora aj za odmenu právnemu zástupcovi.