+421 905 875 314

Cenník právnych služieb


Pri dohodnutí výšky odmeny za poskytnutie právnych služieb ide vždy o individuálnu záležitosť, prihliadname na zložitosť právneho problému, počet úkonov, ktoré je potrebné vo veci vykonať a časovú náročnosť prípadu. Odmena je vždy dohodnutá individuálne s každým klientom pri prvej porade po detailom oboznámení sa s prípadom.

Pre orientáciu klientov nižšie uvádzame cenu prvej porady v niketorých právnych veciach.

Ak máte záujem dozvedieť sa, koľko by stálo riešenie Vášho problému, môžete nás kontaktovať tu.ROZVOD

rodinné právo

70,-€/hodina

prvá porada v konaní o rozvod

rozvod, úprava práv a povinností rodičov k maloletým deťom (zverenie, výživné, úprava styku)


NEHNUTEĽNOSTI

občianske právo

100,-€/hodina

prvá porada vo veciach týkajúcich sa nehnuteľností

prevod, prechod vlastníckeho práva, vyporiadanie spoluvlastníctva

PREČIN

trestné právo

130,-€/hodina

prvá porada v trestnom konaní, 

kde je skutok kvalifikovaný ako prečin


Právne služby sú poskytované za odmenu v zmysle vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov.  Vyhláška upravuje zmluvnú odmenu (zmluvné strany sa dohodnú na výške alebo spôsobe určenia odmeny), alebo tarifnú odmenu (ak sa zmluvné strany nedohodnú na zmluvnej odmene).


Vyhláška upravuje zmluvnú odmenu (zmluvné strany sa dohodnú na výške alebo spôsobe určenia odmeny), alebo tarifnú odmenu (ak sa zmluvné strany nedohodnú na zmluvnej odmene).

Zmluvná odmena môže byť dohodnutá ako:

- hodinová odmena – odmena sa určí podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci

- paušálna odmena – odmena sa dohodne za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, alebo za úplné vybavenie veci

- podielová odmena – odmena sa dohodne ako podiel na hodnote veci, ktorá je predmetom konania, maximálne vo výške 20%

- tarifná odmena dohodnutá inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny – zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj na tarifnej odmene, avšak môžu si jej výšku dohodnúť inak ako stanovuje vyhláška.

Úkonom právnej služby je napríklad:

  • prevzatie a príprava zastúpenia

  • spísanie podania na súd (žaloba/návrh, vyjadrenie, opravné prostriedky, návrh na nariadenie neodkladného opatrenia)

  • spísanie podania na orgán činný v trestnom konaní

  • rokovanie s protistranou

  • porada s klientom

  • zastupovanie klienta na pojednávaní pred súdom

  • zastupovanie klienta pri vyšetrovaní na úkonoch OČTK


Náhrada za stratu času a cestovné náklady sa hradia v prípade, ak sa úkon právnej služby poskytuje mimo sídla advokátskej kancelárie (najčastejšie je to v prípade, ak ide o zastúpenie klienta na pojednávaní na súde, ak ide o zastúpenie klienta pred orgánmi činnými v trestnom konaní).


V našej kancelárii vykonávame aj zaručenú konverziu dokumentov. Výšku úhrady za vykonanie zaručenej konverzie ustanovuje vyhláška Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z.z. o zaručenej konverzii. Konkrétne sumy si môžete pozrieť tu.


Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 875 314 alebo e-mailom na office@anovcinova.sk