+421 905 875 314

Zápis konečného užívateľa výhod 


Od 01.11.2018 pribudla spoločnostiam nová povinnosť – zapísať do obchodného registra informácie o svojich konečných užívateľoch výhod. 

Spoločnosti, ktoré sú zapísané do obchodného registra po 31.10.2018 si splnia túto povinnosť už priamo pri zápise do obchodného registra. 

Spoločnosti, ktoré boli zapísané do obchodného registra do 31.10.2018 sú povinné zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra najneskôr do 31.12.2019.

 

Komu vzniká povinnosť  zapísať konečného užívateľa výhod?

Právnickým osobám zapísaným do obchodného registra (najmä s.r.o. a iné obchodné spoločnosti a družstvá) ktoré nie sú subjektom verejnej správy ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, neinvestičným fondom, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a nadáciám vzniká povinnosť zaplať do príslušného registra údaje o svojich konečných užívateľoch výhod.

Povinnosť sa vzťahuje aj na právnické osoby zapísané v Registri partnerov verejného sektora, a to napriek tomu, že koneční užívatelia výhod sú už uvedení v tomto registri.

Údaje o konečnom užívateľovi výhod je povinná osoba povinná priebežne aktualizovať.

Za správnosť zápisu zodpovedá štatutár.

Od kedy vzniká povinnosť  zapísať konečného užívateľa výhod?

Od 01.11.2018, pričom spoločnosti, ktoré budú zapísané do obchodného registra po 31.10.2018 si splnia túto povinnosť už priamo pri zápise do obchodného registra.

Do kedy je povinnosť  zapísať konečného užívateľa výhod?

Spoločnosti, ktoré boli zapísané do obchodného registra do 31.10.2018 sú povinné zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra najneskôr do 31.12.2019.

Kto je konečný užívateľ výhod?

Konečný užívateľ výhod je vždy minimálne jedna fyzická osoba, ktorá spĺňa samostatne alebo spoločne s inou osobou konajúcou v zhode aspoň jednu z nasledovných podmienok:

  •  má priamy alebo nepriamy podiel (prípadne ich súčet) na hlasovacích právach v právnickej osobe v rozsahu minimálne 25%,
  • má priamy alebo nepriamy podiel (prípadne ich súčet) na základom imaní právnickej osoby  v rozsahu minimálne 25% vrátane akcií na doručiteľa
  • má právo ustanovovať, vymenovať alebo odvolať riadiaci, štatutárny, kontrolný alebo dozorný orgán v právnickej osobe – alebo akéhokoľvek člena týchto orgánov
  • ovláda právnickú osobu iným spôsobom
  • má právo na hospodársky podiel z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti v rozsahu najmenej 25% 

Ak žiadna osoba nespĺňa kritéria uvedené vyššie – konečný užívateľ výhod je vrcholový manažment (za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu). 

Pozn. - v spoločnosti s ručením obmedzeným sú konečnými užívateľmi výhod väčšinou spoločníci a konatelia, ktorí spĺňajú minimálne jeden z bodov uvedených vyššie.

Aké údaje o konečnom užívateľovi výhod sa zapisujú?

Pre zápis konečného užívateľa výhod do neverejného registra sa vyžadujú údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, údaje zakladajúce postavenie konečného užívateľa.

Sú údaje o konečnom užívateľovi výhod verejné?

Nie, údaje o konečných užívateľoch výhod nebudú verejne dostupné na webovom sídle www.orsr.sk, v Obchodnom vestníku a ani vo výpisoch z obchodného registra. Pre navrhovateľa budú zobrazené v potvrdení o vykonaní zápisu.

Dostupné sú pre subjekty, ktoré majú povinnosť tieto údaje preverovať (napr. banky, audítori, poštový podnik, súdny exekutor…) Tiež sa poskytujú osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru, Národnej banke Slovenska, súdu, orgánu činnému v trestnom konaní alebo orgánu štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.

Zapisuje sa konečný užívateľ výhod aj v jednoosobovej společnosti s ručením obmedzeným?

Áno, konečný užívateľ výhod sa zapisuje aj v jednoosobovej spoločnosti, pretože podmienku pre zápis konečného užívateľa môže spĺňať aj osoba, ktorá priamo nevystupuje v spoločnosti.

Čo ak si povinná osoba nesplní povinnosť?

V prípade, ak konečný užívateľ výhod nebude do obchodného registra zapísaný včas, teda v lehote do 31.12.2019 povinnej osobe hrozí uloženie pokuty až do výšky 3.310 €.


Naše služby

Zápis konečného užívateľa výhod s.r.o. do obchodného registra

Naša advokátska kancelária pre Vás zabezpečí zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Môžeme sa stretnúť osobne alebo môžeme celú agendu vybaviť elektronicky.

Pre elektronickú objednávku kliknite sem.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 875 314 alebo e-mailom na office@anovcinova.sk