+421 905 875 314

Oborné semináre, konferencie a workshopy 

Pre zabezpečenie poskytovania kvalitných právnych služieb sledujem judikatúru, aktuálnu rozhodovaciu činnosť súdov a samozrejme neustále sa vzdelávam na odborných seminároch, workshopoch a zúčastňujem sa konferencií.


Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých - seminár organizovaný PF TRUNI počas podujatia Právnické debaty

Bezpodielové spoluvastníctvo manželov - vybrané otázky z pohľadu aktuálnej judikatúry

Náročné situácie v mediácii

Procesnoprávna ochrana obetí trestných činov - seminár organizovaný SAK za účasti zástupcu advokátov a prokuratúry

Výživné na plnoleté osoby

Podmienky výkonu väzby

Práva dieťaťa v pozícii obvineného - dvojdňový seminár organizovaný Forum Human Rights

Partnerské a domácie násilie z pohľadu advokáta

Domáce násilie na ženách - kurz organizovaný SAK na platforme Rady Európy

Výživné - tabuľkové alebo individuálne určované (praktická časť)
Komplexná DPH pre začiatočníkov

Výkon rozsudku ESĽP formou obnovy konania

Odvolanie a dovolanie v civilnom procese

Multidisciplinárny prístup k poručenskej agende

GDPR pre advokáta: prakticky, zrozumiteľne a k veci!

Pracovné právo zblízka

Súbor prednášok V. Nezabiješ o sérii najväčších kriminálnych prípadov v histórii Slovenska

Aplikačné problémy s elektronickým výkonom advokácie

Témy a judikatúra z daňového práva

Softvér ako zdravotnícka pomôcka

Kataster a advokát

Záložné právo a vecné bremená v katastrálnej praxi

Obchodný zákonník a zákon o obchodnom registri - zmeny od 01.10.2020

Mediácia v pracovnej oblasti. Mediácia ako pomocník pri profesijných pochybeniach

Rozsudky ESĽP týkajúce sa dieťaťa

Výživné - tabuľkové alebo individuálne určované

Ochrana osobnosti a médiá
Vybrané problémy pri posudzovaní daňových výdavkov
Interdisciplinárna spolupráca v poručenskej agende

Konferencia - Mediátor ako súčasť interdisciplinárnej spolupráce pri riešení rodinných sporov II

Vecnoprávne vzťahy k nehnuteľnostiam a spôsob ich riešenia v mediácii

Akreditovaný kurz Mediátor organizovaní Univerzitou Komenského v Bratislave

Stretnutie advokátov k rodinnoprávnej agende
Elektronický výkon advokácie

20. Slovenské dni práva
Ochrana osobných údajov

Právny styk s cuzinou
Trestné konanie - konanie pred súdom, hlavné pojednávanie, opravné konanie, osobitné spôsoby konania

Trestná zodpovednosť mladistvých

Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti civlného práva

Absencia voľby práva a princípy postupu v zmysle Dohovoru Rím I a Nariadením Rím I

Zmluvné záväzky podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - princípy kontaktácie a dôsledky porušenia záväzkov

Ústavný súd Slovenskej republiky - konanie pred ÚS SR, podania a aktuálna judikatúra

Konkurz a jeho miesto v záväzkových vzťahoch

Konflikt záujmov
Rozhodcovské konanie
Správne súdnictvo
Mimoriadne opravné prostriedky v civilnom konaní

Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva
Spoluvlastníctvo - podielové spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo a ich vyporiadanie

Poľahčujúce a priťažujúce okolnosti

Konanie o dohode o vine a treste

Dokazovanie v trestnom konaní

Sankcie a zásady ich ukladania

Skončenie pracovného pomeru a nároky z neho vyplývajúce

Dokazovanie v civilnom procese

Náhrada škody v súkromnom práve

Rodinné právo, výživné, úprava styku a ostatné nároky zo zákona o rodine

Vady právynch úkonov a ich následky

Európsky deň obetí kriminality

Zaistenie osôb a zistenie vecí v trestnom konaní

Obvinený a obhajca v trestnom konaní

Trestná zodpovednosť, okolnosti vylučujúce trestnosť činu

Súdnictvo priateľské k deťom

Riešenie sporov mimosúdnou cestou na báze práva spolupráce - Collaborative Law