+421 905 875 314

Upomínacie konanie


Od 01.02.2017 je účinný zákon č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní, ktorý upravuje nový spôsob uplatnenia si peňažných nárokov súdnou cestou, pričom ide o alternatívu k stále zachovanej možnosti podať návrh podľa Civilného sporového poriadku.  Návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní sa podáva výlučne elektronicky, pričom návrh musí byť autorizovaný. Na konanie je príslušný vždy Okresný súd Banská Bystrica. Súd vydá platobný rozkaz do desiatich pracovných dní od splnenia procesných náležitostí vrátane zaplatenia súdneho poplatku. Platobný rozkaz sa doručuje elektronicky do schránky žalobcu aj žalovaného. Ak nemožno doručiť platobný rozkaz do elektronickej schránky žalovaného (ak nie je zriadená), doručuje sa primárne na adresu uvedenú žalobcom. Súdny poplatok je 50% z percentnej sadzby uvedenej v sadzobníku súdnych poplatkov. Právnu úpravu hodnotíme v našej advokátskej kancelárii pozitívne, nakoľko má viacero výhod oproti "klasickému" návrhu na vydanie platobného rozkazu podľa Civilného sporového poriadku. Našim klientom predovšetkým šetrí čas a finančné prostriedky. 

VÝHODY UPOMÍNACIEHO KONANIA:
  • rýchlosť konania
  • znížený súdny poplatok (3% zo žalovanej sumy namiesto 6%)
  • prehľadnosť konania
  • automatickosť procesov (generovanie výšky súdneho poplatku, vydanie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti ...)
  •  možnosť priebežnej kontroly stavu konania
  • výsledný elektronický dokument je priamo použiteľný pre prípadné exekučné konanie (v prípade listinného platobného rozkazu je potrebná zaručená konverzia, nakoľko exekučné konanie prebieha výlučne elektronicky)

Naše služby

Zastupovanie v upomínacom konaní

Naša advokátska kancelária pre Vás zabezpečí zastupovanie v upomínacom konaní od podania návrhu až po vydanie elektronického platobného rozkazu s doložkou právoplatnosti a vykonateľnosti. Zabezpečíme aj zaručenú konverziu elektronického platobného rozkazu do listinnej podoby. 


Môžeme sa stretnúť osobne alebo môžeme celú agendu vybaviť elektronicky.

Pre elektronickú objednávku kliknite sem.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 875 314 alebo e-mailom na office@anovcinova.sk