+421 905 875 314

Zaručená konverzia


Advokátska kancelária poskytuje svojím klientom aj komplexný servis vrátane zaručenej konverzie dokumentov v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Zaručená konverzia dokumentu je zmena formy dokumentu z listinnej podoby do elektronickej alebo z elektronickej do listinnej, prípadne zmena typu elektronického dokumentu pri zachovaní právnych účinkov pôvodného dokumentu a jeho použiteľnosti na právne úkony. Neoddeliteľnou prílohou výsledného dokumentu je osvedčovacia doložka.

V realite sa teda prostredníctvom zaručenej konverzie vytvorí z originálu listinného dokumentu rovnocenný elektronický dokument, ktorý slúži ako rovnocenný originálny dokument v elektronickom svete. Rovnako to platí aj opačne, z originálu elektronického dokumentu sa vytvorí listinný dokument, ktorý má platnosť originálu.

V súčasnosti je advokát povinný komunikovať so súdmi elektronicky, to znamená, že je povinný predkladať aj listiny v elektronickej podobe. Ak si dané konanie vyžaduje predloženie originálu dokumentu, je možné ho predložiť aj v elektronickej podobe práve pomocou zaručenej konverzie dokumentu. Naša advokátska kancelária napríklad v každom konaní predkladá konvertované plnomocenstvo na zastupovanie. Rovnako súdy spravidla doručujú všetky dokumenty vrátane rozhodnutí vo veci elektronicky. Tieto rozsudky a uznesenia sú riadne použiteľné v elektronickom svete. Avšak v praxi je potrebné mať rozhodnutie súdu aj v listinnej podobe. Aby rozsudok alebo uznesenie bolo právne použiteľné, je potrebné ho z elektronickej podoby konvertovať do listinnej. Pre našich klientov zabezpečujeme aj konverziu elektronických dokumentov.

Zaručená konverzia dokumentov má svoje uplatnenie aj v exekučnom konaní a upomínacom konaní, ktoré sú vedené len v elektronickej forme.

 

Výšku úhrady za vykonanie zaručenej konverzie ustanovuje vyhláška Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z.z. o zaručenej konverzii. Konkrétny cenník v zmysle vyhlášky si môžete pozrieť nižšie.Naše služby

Zaručená konverzia listinného dokumentu do elektronickej podoby

Zaručená konverzia elektronického dokumentu do listinnej podoby


Naša advokátska kancelária pre Vás zabezpečí konverziu Vášho listinného dokumentu do elektronickej podoby pre úradné účely ako aj konverziu elektronických rozhodnutí súdov a iných orgánov do listinnej podoby.  

Pre elektronickú objednávku kliknite sem.

Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 875 314 alebo e-mailom na office@anovcinova.sk