+421 905 875 314

Zastavenie starých exekúcií

Dňa 01.01.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon upravuje postup pri ukončení exekučných konaní začatých pred 01.04.2017. Za akých podmienok dôjde k ukončeniu tzv. starej exekúcie a ktoré exekúcie sa ex lege nezastavia?

  

Ktorá exekúcia je starou exekúciou?

Zákon ako starú exekúciu označuje každú exekúciu začatú pred 01.04.2017, vedenou podľa predpisov účinných do 31.03.2017.

 

Kedy sa stará exekúcia zastaví?

Stará exekúcia sa zastaví zo zákona, ak

-       uplynula doba piatich rokov odo dňa doručenia prvotného poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi,

-       oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu,

-       oprávnený podá návrh na zastavenie starej exekúcie,

-       dôjde k vyhláseniu konkurzu, reštrukturalizácie, oddlženia.

 

Pri splnení zákonom stanovených podmienok sa stará exekúcia zastavuje zo zákona. Súdny exekútor o zastavení vyhotoví upovedomnie o zastavení exekúcie, ktoré má deklaratórny charakter.

 

Ktoré staré exekúcie sa nezastavia?

Nie každé exekučné konanie, ktoré spĺňa vyššie uvedené podmienky, sa zastaví. Nezastavujú sa exekučné konania, ktoré patria medzi tzv. absolútne výnimky, a to:

-       pohľadávky na výživnom,

-       nepeňažné plnenia,

-     exekučné konania, kde v posledných 18 mesiacoch pred dňom, kedy sa má stará exekúcia zastaviť, bol dosiahnutý výťažok najmenej 15 €,

-       pohľadávky vzniknuté pri realizácii spoločných programov SR a EÚ,

-       plnenie priznané rozhodnutím inštitúcie, orgánu, úradu a agentúry Európskej únie,            

-    plnenie priznané rozhodnutím správneho orgánu vo veci porušenia pravidiel hospodárskej súťaže,

-       ak má povinný tzv. konkurznú imunitu.

 

Ďalej zákonodarca  uvádza tzv. relatívne výnimky, pri ktorých sa rozhodná doba piatich rokov predlžuje o 12 mesiacov, teda ak súd ku dňu, keď sa má stará exekúcia zastaviť rozhoduje o odklade starej exekúcie, odklad starej exekúcie je povolený alebo je stará exekúcia odložená, ak rozhoduje o námietkach proti exekúcii, o zastavení exekúcie, o vylúčení veci z exekúcie, o pripustení zmeny účastníka konania, schválení príklepu, schválení rozvrhu výťažku.

 

Ako je to s trovami exekútora pri zastavení starého exekučného konania?

Trovy exekútora v tomto prípade pozostávajú z trov exekútora, ktoré si pred zastavením starej exekúcie z vymoženého plnenia oprávnene ponechal, a paušálnych trov vo výške 35 eur, ktoré znáša oprávnený.

 

Zaniká po zastavení starej exekúcie dlh?

Nie, dlh dlžníka nezaniká. Oprávnený môže podať po zastavení starej exekúcie opätovne návrh na vykonanie exekúcie.  

 . . .

Zákon č. 233/2019 Z.z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov si v aktuálnom znení môžete prečítať tu.

. . .

Tento článok má informatívny charakter, nepokrýva všetky situácie, ktoré môžu v reálnom živote nastať, preto v konkrétnych prípadoch odporúčam osobnú konzultáciu.

V prípade záujmu o niektorú z vyššie uvedených právnych služieb nás môžete kontaktovať aj tu.

 Bližšie informácie Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0905 875 314 alebo e-mailom na office@anovcinova.sk